Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ:

- Yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir,

- Yatırımcılara yatırımlara ilişkin danışmanlık hizmeti verir.

- Bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırımcı çekmeye çalışır.

- Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

- İş ve yatırım imkanlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır.

- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği halinde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirler ve uygular.

- Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir.

- Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN TAKİP VE KOORDİNE EDECEĞİ YATIRIM İŞLEMLERİ:

Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemler, gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların; imalat, turizm, madencilik, eğitim, ulaştırma, sağlık, taşımacılık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinler ile yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlıdır.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNE BAŞVURU

Yatırımcı, dilediği zaman yatırım destek ofislerine başvuruda bulunabilir. Yatırım destek ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler, tamamen ücretsizdir. *
Yatırımcılar, bir dilekçe ile ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Yatırım Destek Ofislerine başvurur. Yatırım Destek Ofislerine başvurulduğunda başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.

İzin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemler için yatırım destek ofisleri tarafından ilgili mercilere yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış sayılır.
Yatırımcı, yatırım destek ofislerine yalnızca yatırım için gerekli işlemlere ilişkin olarak başvurulabileceği gibi daha fazla işlem için de destek isteyebilir. Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere başvurusu yapılan ancak henüz sonuçlanmamış işlemlerin takibi için de dilekçe ile yatırım destek ofislerine başvuru yapılabilir.

* İzin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.

ÖN İNCELEME

Yatırım Destek Ofisleri kendilerine gelen başvuruları bir ön inceleme sürecine tabi tutar. Ön inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ön incelemenin sonucu ön incelemenin sona erdiği gün başvuru sahibine hem yazılı olarak hem de başvuru sahibinin ibraz ettiği e-posta adresine elektronik ortamda iletilir. Kabul edilen başvurular için başvuru sahibine veya vekiline “Başvuru Kabul Belgesi” verilir.

BAŞVURULARIN İLGİLİ MAKAMLARA İLETİLMESİ

Ön inceleme sonucunda kabul edilen başvurular yatırım destek ofisleri tarafından, en geç iki iş günü içerisinde söz konusu izin ve/veya ruhsat işlemini yahut diğer idari iş ve işlemleri yapacak olan ilgili makam veya makamlara intikal ettirilir ve gerekli takip işlemleri yapılır.

BİLGİ TALEBİ

Yatırım destek ofisleri ilgili mercilerden intikal ettirilen iş veya işlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında bilgi istemeye yetkilidir. Aynı şekilde başvuru sahipleri de yatırım destek ofislerinden bilgi isteyebilir.

BİLGİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

Yatırım destek ofisleri, yapılan başvuruları bir dosya sıra numarası ile dosyalar. Yatırıma ilişkin tüm iş ve işlemler bu dosyada muhafaza edilir. Yatırımcılar, iş ve işlemlerini, kendilerine verilen dosya sıra numarası ile takip eder. Yatırım destek ofislerindeki dosyalar, iş sahibi veya vekili dışında kimse tarafından incelenemez. Yatırım destek ofisleri, dosyaları yatırımın sona erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu tarihten sonra dosyalar, talep etmeleri halinde ilgililerine iade edilir veya imha edilir.

BÖLGENİN TANITIMI

Yatırım destek ofisleri, yatırım imkanlarını tanıtma hedefi doğrultusunda broşür, sunum ve tanıtım filmi gibi materyaller hazırlar. Bu materyaller ile yurt içinde ve yurt dışında fuar, toplantı ve konferans gibi çeşitli organizasyonlara katılarak bölgenin tanıtımını yapar. Burada hem potansiyel yatırımcılarla temasa geçilir hem de ticaret ve sanayi odaları ve kalkınma ajansları gibi kuruluşlarla iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişi yapılır.