2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Kalkınma Bakanlığı 2017 yılından itibaren Ajansların yürüttüğü çalışmaların bölge ölçeğinde uzun vadeye yayılması, sistemli yürütülmesi ve çıktı odaklı olmasını teminen Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımını geliştirmiş ve Ajanslar tarafından uygulanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çerçevede Ajansımız tarafından üç adet Sonuç Odaklı Program (SOP) geliştirilmiştir. Bunlar “İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi”, “Eğitimde Kalitenin Artırılması ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” ve “Kültürel Mirasın Korunması ve Turizminin Geliştirilmesi” Sonuç Odaklı Programlarından oluşmaktadır. Bu teknik destek programı kapsamında yapılacak başvurularda öncelikle SOP’ların işaret ettiği önceliklere dikkat edilmeli ve bunlar gözetilerek projeler sunulmalıdır.


“İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” Sonuç Odaklı Program ile;

a)      Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yatırımın önündeki engellerin azaltılması,

b)      Mevcut ve yeni yatırımlar için daha uygun çalışma koşullarının oluşturulması ve yatırımlar için çekim merkezi olmasının sağlanması,

c)      Bölgede girişim sayısının artırılması, var olan girişimlerde yenilikçilik ve kurumsallaşmanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

d)      İhracat olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

 

“Eğitimde Kalitenin Artırılması ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” Sonuç Odaklı Programı ile;

a)      TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde, okul öncesi ve meslek liselerinde fiziksel altyapının iyileştirilmesiyle kapasitenin artırılması,

b)      Çocukların gelişimine katkı sağlayacak sistemlerin teşvik edilmesi

c)      Eğiticilerin yetkinliklerinin artırılması suretiyle beşeri sermayenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kültürel Mirasın Korunması ve Turizminin Geliştirilmesi” Sonuç Odaklı Programı ile;

a)      Hızlı büyüme potansiyeline sahip aynı zamanda hızlı istihdam artışı ve işgücünün niteliğini geliştirici etkisi bulunan stratejik hizmet sektörlerinden olan turizmin geliştirilmesi,

b)      Hizmet kalitesi artışı ve uzmanlaşmanın artırılması,

c)      Kentsel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama ile doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, turizm alanlarının rehabilitasyonu ve varış noktalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

 • Ajans tarafından geliştirilen Sonuç Odaklı Programlar ile bütünleşik bir yaklaşım barındırması veya
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını (TRC2 Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı) uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini veya
  • Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek

Programın Bütçesi

Toplam Bütçe: 1.000.000,00. TL

Teknik destek programında desteklenecek uygun faaliyetler ve azami destek tutarı;

a) Eğitim Verme                                                            : 15.000,00 TL

b)      Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama       : 30.000,00 TL

c)      Danışmanlık sağlama                                                : 30.000,00 TL

d)      Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma        : 30.000,00 TL

olarak belirlenmiştir

Uygun Başvuru Sahipleri

Teknik destekten sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, (Üniversite bünyesindeki Fakültelerin başvurularını Rektörlük adına yapmaları gerekmektedir.)
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir.)
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezi,
 • Birlik ve kooperatifler,
ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

2018 Yılı Teknik Destek Programına başvrumak için tıklayınız.

Diğer Haberler

03.02.2021
Mezopotamya’nın Altın Üçgeni Diyarbakır- Mardin-şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa Valilikleri öncülüğünde, Kar...

18.10.2021
Tekstilcilerden Diyarbakır’da ‘topraktan Podyuma ' Yatırım Zirvesi

Diyarbakır Tekstil ve Yatırım Zirvesi, ‘Topraktan Podyuma’ t...